De Coronasteunmaatregelen voor ondernemers

De coronasteunmaatregelen voor ondernemers. Ziet u door de bomen het bos nog?!

Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet diverse steunmaatregelen in het leven geroepen om ondernemers financieel direct dan wel indirect te ondersteunen. De steunmaatregelen volgen elkaar in een hoog tempo op. Het ontwikkelen van de steunmaatregelen heeft in een raptempo plaatsgevonden en naar gelang de signalen uit het bedrijfsleven omtrent de effectiviteit hiervan, worden de steunmaatregelen of verder voortgezet of komen er nieuwe regelingen hiervoor in de plaats. Vanwege deze ontwikkeling is het voor veel ondernemers niet meer overzichtelijk van welke steunmaatregelen ze nu precies gebruik kunnen maken. Middels deze bijdrage geef ik inzicht in welke steunmaatregelen op dit moment gelden. Ik zeg bewust ‘op dit moment’ omdat zelfs nadat u deze bijdrage heeft gelezen het kan zijn dat de omschreven steunmaatregelen naar hun aard en omvang wijzigen. Dit is uiteraard afhankelijk van de huidige ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Ook heb ik een selectie gemaakt van de steunmaatregelen die voor de meeste getroffen sectoren van toepassing zijn. Deze selectie wordt in het kort hieronder beschreven. Steunmaatregelen voor bijzondere sectoren (bijv. de agrarische sector en de reisbranche) laat ik in dit kader dan ook buiten beschouwing. Ik beschrijf hieronder steunmaatregelen die betrekking hebben op de volgende ondernemerscategorieën;

  • Ondernemers met personeel;
  • Ondernemers met structurele vaste lasten;
  • Ondernemers met rechtsvorm eenmanszaak, ZZP-er, of besloten vennootschap zonder inkomen;
  • Ondernemers met belastingschulden;
  • Specifieke regelingen voor de sportsector;
  • Ondernemers met (extra) kredietbehoefte

Ondernemers met personeel

Ondernemers met personeel kunnen gebruiken maken van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (hierna: NOW-regeling). De NOW-regeling beoogt ondernemers bij te staan door middel van een bijdrage in de personeelskosten. Afhankelijk van het omzetverlies wat wordt geleden is er een subsidie beschikbaar van maximaal 85% van de loonkosten. De NOW-regeling kan worden aangevraagd vanaf een omzetverlies van 20%. De aanvraag voor de NOW-regeling dient plaats te vinden bij het UWV. Van oktober 2020 tot en met juni 2021 lopen de derde, vierde en vijfde aanvraagperiodes. Het aanvraagloket voor de vierde periode is geopend vanaf 15 februari tot en met 14 maart 2021. Ondernemers die kwalificeren voor de NOW-regeling ontvangen een voorschot van 80%. Nadat het voorschot is ontvangen dienen de ondernemers middels een zogenaamd uiteindelijk vaststellingsformulier aan te geven wat hun daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Afhankelijk van de hoogte van het ontvangen bedrag kan het zijn dat het vaststellingsformulier vergezeld moet zijn van een accountants- dan wel een derdenverklaring. Let op! Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling in de eerste aanvraagperiode (de zogenaamde NOW-1 regeling), hebben tot 31 oktober 2021 de tijd om via het vaststellingsformulier de ontvangen NOW-subsidie definitief te maken. De vaststellingstermijnen voor de tweede en navolgende aanvraagperiodes van de NOW-regeling is op dit moment nog niet bekend.

Ondernemers met structurele vaste lasten

Indien ondernemers hun structurele vaste lasten niet meer kunnen voldoen kunnen zij in aanmerking komen voor de regeling tegemoetkoming vaste Lasten (hierna: TVL). De tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Het is minimaal 1.500 euro en maximaal 330.000 euro en is bedoeld voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers die minimaal 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Er dient sprake te zijn van een minimaal omzetverlies van 30%. De maximale hoogte van de subsidie is 85% van de vaste lasten.

Ondernemers met rechtsvorm eenmanszaak, ZZP-er, of besloten vennootschap zonder inkomen

Ondernemers die vanwege de coronacrisis geen inkomen voor hunzelf uit de onderneming kunnen halen, kunnen een beroep doen op de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (hierna: Tozo). Deze regeling is een uitkering voor levensonderhoud en kan worden toegepast als het inkomen van de ondernemer onder het sociaal minimum daalt. Ook is het mogelijk een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen van maximaal € 10.157 om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De regeling kan worden aangevraagd bij de woongemeente van de ondernemer.

Ondernemers met belastingschulden

De belastingdienst faciliteert ondernemers met een vorm van bijzondere uitstel van betaling. Het gaat buiten het bestek van deze bijdrage om de regeling in detail te omschrijven. De kern van de regeling is, is dat er een vorm van bijzonder uitstel wordt verleend voor de openstaande belastingschulden die zijn ontstaan vanwege de coronacrisis. Deze bijzondere vorm van uitstel kan worden aangevraagd tot 30 juni 2021. Het terugbetalen van de belastingschuld start dient dan plaats te vinden vanaf 1 oktober 2021. Belangrijk is wel dat er nog steeds op tijd aangifte wordt gedaan.

Specifieke regelingen sportsector

Specifiek voor de sportsector is er een steunpakket voor amateursportorganisaties. Dit pakket bestaat onder andere uit:

Deze regeling kan worden aangevraagd bij het Ministerie.

Ondernemers met extra kredietbehoefte

Vanwege de coronacrisis zijn er ondernemers met extra kredietbehoefte. Echter zal een financieringsverstrekker vanwege de coronacrisis niet snel geneigd zijn om zonder aanvullende zekerheden een financiering te verstrekken. Op basis hiervan heeft het kabinet enkele regelingen hieromtrent in het leven geroepen. Dit zijn onder meer de volgende;

COL-regeling voor Start-ups en Scale-ups
De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers.Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben (met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding). De Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zullen deze kredieten verstrekken.

Klein Krediet Corona
Dit is een overbruggingskrediet voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot€ 50.000), waarbij de Nederlandse overheid voor 95% garant staat. Het is mogelijk om als ondernemer meerdere keren gebruik te maken van de KKC-regeling, zolang de maximale limiet van € 50.000 nog niet is bereikt. De reguliere banken en ook alternatieve financiers (crowdfundingsplatformen) zijn geaccrediteerd om KKC-kredieten te verstrekken.

Garantie ondernemersfinanciering (GO-C)
Met de GO-C(orona) module kunnen banken krediet verstrekken aan ondernemingen in verband met liquiditeitstekorten als gevolg van het coronavirus. Het zijn leningen met een maximum looptijd van 6 jaar tussen € 1,5 en € 150 miljoen per onderneming, waarbij de Staat voor 80% (grootbedrijf) en 90% (MKB) garant staat. De regeling is aan te vragen tot 30 juni 2021. De reguliere banken en ook alternatieve financiers (crowdfundingsplatformen) zijn geaccrediteerd om GO-C-kredieten te verstrekken.

 

Afsluitend

Met deze bijdrage heb ik beoogd om wat meer inzicht te verschaffen in het oerwoud van steunmaatregelen. Zoals gezegd, deze bijdrage kan op het moment van publicatie al ingehaald zijn door de actualiteit. Blijf daarom altijd zelf op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen omtrent de steunmaatregelen. Enkele belangrijke bronnen zijn; de rijksoverheid die een speciale website heeft gericht op de steunmaatregelen (overzicht steun- en herstelpakket). Een andere belangrijke bron is de website van de Kamer van Koophandel. Ook zij volgen de ontwikkelingen op het gebied van de coronasteunmaatregelen op de voet. Uiteraard hoop ik dat u op termijn geen gebruik meer hoeft te maken van een steunmaatregel en dat het snel weer business as usual mag zijn.

Share This Post!

Maak vrijblijvend een afspraak om te kijken wat Prime Advisory Group voor u kan betekenen!

"*" indicates required fields

Naam*