DE NOW SPECIALIST dev2021-08-06T15:06:12+01:00

De NOW specialist

Duizenden ondernemers zijn getroffen door de maatregelen en gevolgen van de corona-crisis. Wellicht kwam u hierdoor als ondernemer in aanmerking voor NOW-subsidie.  Ondernemers die een NOW-subsidie hebben ontvangen van minimaal € 20.000 dienen de definitieve vaststelling van de NOW-regeling via een verklaring van een derdendeskundige te laten vaststellen. Als u een bedrag heeft ontvangen van € 100.000 dient de definitieve vaststelling plaats te vinden aan de hand van een accountantsverklaring. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van NOW-verklaringen.

Wat doen wij voor u?

Heeft u een NOW-subsidie ontvangen waarbij een deskundigenverklaring nodig is? Dan kunnen wij u helpen bij de definitieve afrekening van de NOW-regeling. Als accountantsorganisatie zijn wij bevoegd om zowel de derden- als de accountantsverklaring af te geven die nodig is bij de afwikkeling van de NOW.

Welke verklaring heb ik nodig en wat kost het?

We zijn helder in onze tarieven. Wij werken met vaste all-in tarieven, dus geen verrassingen achteraf. Uw tarief weten? Vraag een gratis offerte aan!

Derdenverklaring
Vanaf € 999

 • vanaf een ontvangen bedrag van € 20.000
 • definitief vaststellingsbedrag NOW subsidie
  € 25.000 tot € 100.000
 • vakkundig en snel uitgevoerd
 • eventueel in samenwerking met uw boekhouder en/of belastingadviseur

Vanaf een ontvangen subsidiebedrag van minimaal€ 20.000 tot € 100.000, en bij een definitieve vaststellingsbedrag van € 25.000 tot € 125.000 dient uw NOW-afrekening vergezeld te zijn van een verklaring van een financieel derdendeskundige. Dit wordt in de praktijk de zogenaamde derdenverklaring genoemd. De derdenverklaring mag dus worden afgegeven door een accountant of een andere financiele deskundige.

Accountantsverklaring
Vanaf € 2.999

 • vanaf een ontvangen bedrag van € 100.000
 • definitieve vaststellingsbedrag van €125.000 > € 375.000
 • vakkundig en snel uitgevoerd
 • eventueel in samenwerking met uw boekhouder, of accountant

Vanaf een ontvangen subsidiebedrag van € 100.000 en bij een definitieve vaststelling van minimaal € 125.000 tot € 375.000 heeft u een samenstellingsverklaring van een accountant nodig. Is het definitieve vaststellingsbedrag gelijk of meer dan € 375.000? Dan heeft u een beoordelingsverklaring van een accountant nodig. Is uw definitieve vaststellingsbedrag minder dan € 375.000 maar bent u wettelijk controleplichtig? Ook dan heeft u een beoordelingsverklaring van een accountant nodig.

Controleverklaring
Op aanvraag

 • vanaf een ontvangen bedrag van € 375.000
 • wettelijk controleplichtig
 • vakkundig en snel uitgevoerd
 • controle op groepsniveau mogelijk
 • eventueel in samenwerking met uw controlerend accountant

Bent u wettelijk controleplichtig en heeft u een NOW-subsidie ontvangen vanaf een definitief vaststellingsbedrag van € 375.000? Dan heeft u een controleverklaring van een accountant nodig. Een controleverklaring van de accountant heeft u ook nodig als u de NOW-subsdie heeft aangevraagd op het niveau van een werkmaatschappij binnen een groep. De hoogte van het NOW-subsdie bedrag speelt hier geen rol.

Meer weten?

Download gratis de brochure en lees de informatie op uw gemak door

"*" indicates required fields

Naam*

Start alvast jouw NOW berekening

Hier komt de verdere inleidende tekst.

Voor het aanvragen van een offerte maken wij graag een persoonlijke afspraak met u

"*" indicates required fields

Naam*

– Veel gestelde vragen –

Indien de rechtspersoon of vennootschap onderdeel is van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitgegaan van de omzetdaling van de groep zoals deze op 1 maart 2020 bestond.

Indien de rechtspersoon een dochtermaatschappij is van een ander (zoals bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden de dochtermaatschappij en de rechtspersoon voor de werking van deze regeling behandeld als waren zij een groep.

Voor de bepaling van de omzetdaling worden vervolgens de Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen in aanmerking genomen, alsmede buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met SV-loon in Nederland.

Per 1 mei 2020 is artikel 6a toegevoegd aan de regeling. De werkgever die deel uitmaakt van een groep, kan subsidie krijgen waarbij de omzetdaling wordt bepaald op basis van de omzetdaling van die rechtspersoon of vennootschap afzonderlijk (=werkmaatschappij- of subgroepniveau), indien aan de voorwaarden is voldaan.

De regeling wordt op concernniveau toegepast, tenzij de aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 6a. In dat geval wordt de regeling toegepast op werkmaatschappijniveau of subgroepniveau.

De omzetdaling zoals die voor het gehele concern geldt moet worden opgegeven per aanvraag. De omzetdaling, bij toepassing van artikel 6, is dus bij elke aanvraag binnen het concern hetzelfde.

Binnen een concern kunnen meerdere loonheffingsnummers actief zijn. Om voor de gehele loonsom in aanmerking te komen, zal per loonheffingsnummer waarvoor een aangifte wordt verricht (en dus ook per sub-nummer) een subsidieaanvraag moeten worden ingediend.

In de regeling wordt niet verplicht gesteld dat het dient te gaan om omzet buiten de groep als geheel. Intercompany-omzet kan dus worden gezien als omzet wat als maatstaf geldt voor de NOW-regeling. Het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast. Dit voorkomt ten dele dat met omzet geschoven wordt door extra verhoging of verlaging van interne doorbelastingen.

Dit kan. Bij de aanvraag tot vaststelling kan er een beroep worden gedaan op artikel 6a. Maar bij de aanvraag tot vaststelling moet wel zijn voldaan aan de voorwaarden van artikel 6a.

Nee, dat mag niet.  Er mag in het kader van aanvragen op grond van artikel 6a van de NOW 1 geen dividend uitgekeerd worden over 2020.

Hier wordt het salaris exclusief bonussen aangehouden, zoals dat in de arbeidsovereenkomst of het VOF- of maatschapscontract is overeengekomen in lijn met de laatst vastgestelde jaarrekening van vóór 1 maart 2020. Privéopnamen die hierbuiten worden gedaan en die voorafgaand aan het opmaken van de eindafrekening NOW alweer zijn verrekend met het salaris worden niet gezien als bonusuitkering. Indien deze opnamen worden verrekend in de winstverdeling 2020 worden ze wel gezien als bonusuitkeringen.

Een personal holding beoordeelt in het kader van de jaarverslaggeving of sprake is van een groepsrelatie en of zij aan het hoofd staat van de groep. Als is geconcludeerd dat de personal holding geen geconsolideerde jaarrekening maakt omdat geen sprake is van een groepsrelatie in de zin van 2:24b BW (RJ 217.209) dan zal die conclusie ook gelden voor de NOW-regeling. Artikel 6 lid 4 van de regeling verwijst echter ook naar artikel 2:24a BW.

Hoewel een personal holding, die niet aan het hoofd staat van een groep, de onderliggende werkmaatschappij niet consolideert voor de reguliere jaarverslaggeving, is er wel sprake van een moeder-dochter relatie in de zin van artikel 2:24a. Dit houdt in dat de personal holding wel tot de groep van de onderliggende, aanvragende, rechtspersoon wordt gerekend voor toepassing van de regeling.

Een maatschap is een van de vormen van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij twee of meer rechtspersonen in dit voorbeeld een bepaalde samenwerking aangaan. Op grond van artikel 2:24b BW is er sprake van economische en organisatorische verbondenheid en derhalve van een groep in het kader van de NOW-regeling. Hierdoor dient de omzet van de groep te worden samengenomen voor de berekening van de omzetdaling voor de NOW-regeling. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode kiezen.

Indien er geen sprake is van een groep, maar van een overgang van een ene onderneming in een andere onderneming, is er formeel sprake van een nieuwe onderneming. Wel is het mogelijk gemaakt dat in specifieke gevallen bij overgang van onderneming, dus waarbij al het personeel en de activiteiten overgaan naar de nieuwe onderneming, wel NOW kan worden aangevraagd.

Bekijk via video actuele NOW informatie

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u onderstaand in voor de nieuwsbrief.

"*" indicates required fields

Naam*

Downloads e-books NOW regeling

Definitieve berekening NOW 1.0 regeling

Inhoud en strekking van de NOW 1.0 regeling

Coronasteunmaatregelen voor ondernemers

Contact Info

Prime Advisory Group Stieltjesstraat 40 3071 JX Rotterdam

Phone: +31 (0)10 8459905

Nieuwsbrief

"*" indicates required fields


Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u  in voor onze nieuwsbrief.

Naam*

Recent Posts

Go to Top